LOGIN | SIGNUP  
       
 
  HOME   My Account   BHAJANS   LYRICS   ABOUT US   Contact Us   donations   Feedback
 
Bhajans & Albums
  Listen to favourite Bhajans
More...  
 
 
Streaming Bhajans
  Streaming Audio Bhajans
   
  More...
 
 
Play Bhajan
 
 
Back To Bhajans
Bhajan : -Shri Ram chandra krupalu - श्री राम चंद्र कृपालु
Author :
Deity : RAMA
Category : Bhajans
Bhajan Lyrics

Shri Ram chandra krupalu bhaju mana harana bhavabhaya darunam,

Karana bhava bhaya darunam shri raam (2)

 

Navakanj lochana kanj mukhker kanjapada kanjarunam,

Karana bhava bhaya darunam shri raam (2)

 

Kandarpa aganita amit chavi nava neela niraj sundaram (2)

Pat pit manavah tadita ruchi suchi nami janakasutarum

Karana bhava bhaya darunam shri raam

 

Sira mukata kundal tilak charu udara anga vibhushanam (2)

Aajanabhuja sara chapadher sungram jeeta kerdushanum

Karana bhava bhaya darunam shri raam

 

Bhaja dine bhanadhu dinesh danava daityavansha nikandanam (2)

Raghunanda aananda kanda kaushal chand dashratha nandanum

Karana bhava bhaya darunam shri raam

 

Eeti vadati tulasidas shankar shaesha muni manoranjanam (2)

Mama hrdayakunja nivas karu kamadikhala dayamajjanum

Karana bhava bhaya darunam shri raam

 

Shri Ram chandra krupalu bhaju mana harana bhavabhaya darunam,

Karana bhava bhaya darunam shri raam (2)

 

 

 

 

© 2010 myBhajans.